PSALM 51 На польській мові


Zmiłuj się Boże nade mną,
zmiłuj się Boże nade mną
w ogromie swej miłości zgładź moją nieprawość
obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego
uznaję bowiem nieprawość moją
a grzech mój jest zawsze przede mną
urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka
przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem co złe jest w Twoich oczach
dlatego okazujesz się sprawiedliwy
w Twoich wyrokach i prawy w swoim sądzie
oczyść mnie hyzopem a stanę się czysty
obmyj mnie a nad śnieg wybieleję


spraw bym odczuł radość i wesele
rozradują się kości, które skruszyłeś
odwróć swój wzrok od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha
nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi Świętego Ducha Twego


przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i odnów we mnie ducha ofiarnego
będę błądzących nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy
uwolnij mnie od krwi, Boże mój zbawco
język mój będzie sławić Twoją sprawiedliwość
Panie, otwórz wargi moje
a usta moje będą głosić Twoją chwałę


ofiarą bowiem Ty się nie radujesz
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz
moją ofiarą dla Boga jest duch skruszony
pokornym sercem Ty, o Boże nie wzgardzisz
okaż Syjonowi łaskę swej miłości
odbuduj mury Jeruzalem
okaż Syjonowi łaskę swej miłości
odbuduj mury Jeruzalem

zmiłuj się Boże nade mną,zmiłuj się Boże nade mną,zmiłuj się Boże nade mną

zmiłuj się w swoim miłosierdziu,zmiłuj się w swoim miłosierdziu,zmiłuj się w swoim miłosierdziu


Psalm 91 На польській мові


Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam".
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, †
pod Jego skrzydła się schronisz; *
wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego *
ani strzały za dnia lecącej,
Ani zarazy skradającej się w mroku, *
ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego †
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
ciebie to nie spotka. *
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, *
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, *
abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
"Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem *
i ukażę mu moje zbawienie".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 50/51 на церковній російській мові


Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая: тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Псалом 90 на церковній російській мові

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна. Плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися  . Оружием обыдет тя истина Его, не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща , и тма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоима смотриши, и воз­даяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и ва­силиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его † ; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Псалом 50 на українській  мові


Помилуй мене,Боже,з великої ласки Твоєї,та з безмежности милосердя Твого згладь беззаконня моє.
Особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене.
Бо беззаконня моє я знаю і гріх мій повсякчас передо мною.
Проти Тебе єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив я,отже,оправданий був би Ти в словах Твоїх та переміг би,коли б судитися Тобі.
Бо ось у беззаконнях зачатий я,і в гріхах породила мене мати моя.
Ось ти істину полюбив єси,невідоме й таємне мудрости своєї явив Ти мені.
Покропиш мене ісопом,і очищуся,обмиєш мене,і стану від снігу біліший.
Радість та веселість даси мені почути і зрадіють кості упокорені.
Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої.
Серце чисте утвори в мені,Боже,і духа праведного віднови у нутрі моєму.
Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене.
Поверни мені радість спасення Твого і духом могутнім укріпи мене.
Навчатиму беззаконих путів Твоїх,і безбожнії до Тебе навернуться.
Визволь мене від крови,Боже,Боже спасення мого,язик мій радісно славитиме правду Твою.
Відкриєш,Господи,уста мої,і уста мої повідають хвалу Твою.
Бо,коли б жертви бажав Ти,дав би я,цілопалення Тобі не любі.
Жертва Богові - дух сокрушений,серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує.
Ущаслив,Господи,ласкою своєю Сіон і хай збудовані будуть стіни єрусалимські.
Тоді уподобаєш собі жертву правди:приношення та цілопалення,-тоді положать на вівтар Твій тельців.
Слава Отцю....

 

Псалом 50


Помилуй мене, Боже, з великої милости твоєї,* і багатством щедрот твоїх очисти мене з беззаконня мого.

Обмий мене повнотою з беззаконня мого,* і від гріха мого очисти мене.

Бо беззаконня моє я знаю,* і гріх мій є завжди передо мною.

Проти тебе єдиного я згрішив* і перед тобою зло вчинив;

То й правий ти в словах твоїх* і переможеш, коли будеш судити.

Це бо в беззаконнях я зачатий,* і в гріхах породила мене мати моя.

Це бо істину полюбив єси,* невідоме й таємне мудрости своєї явив ти мені.

Окропи мене іссопом, і очищуся,* обмий мене, і стану біліший від снігу.

Дай мені відчути радість і веселість,* зрадіють кості сокрушені.

Відверни лице твоє від гріхів моїх,* і всі беззаконня мої очисти.

Серце чисте створи в мені, Боже,* і духа правого обнови в нутрі моєму.

Не відкинь мене від лиця твого,* і Духа твого Святого не відійми від мене.

Поверни мені радість спасіння твого,* і духом владичним утверди мене.

Вкажу беззаконним дороги твої,* і нечестиві до тебе навернуться.

Визволь мене від вини крови, Боже, Боже спасіння мого,* і язик мій радісно прославить справедливість твою.

Господи, губи мої відкрий,* і уста мої сповістять хвалу твою.

Бо якби ти жертви захотів, дав би я,* та всепалення не миле тобі.

Жертва Богові – дух сокрушений,* серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить.

Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон,* і нехай відбудуються стіни єрусалимські.

Тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення;* тоді покладуть на вівтар твій тельців.

 

Псалом 50 студити монахині

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй,* і по множиству  щедрот твоїх очисти беззаконня моє.

Найпаче обмий з беззаконня мого,* і від гріха мого очисти мене.

Бо беззаконня моє я знаю,* і гріх мій є завжди передо мною.

Проти Тебе єдиного я згрішив* і перед Тобою зло вчинив;

То й правий Ти в словах Твоїх* і переможеш, коли будеш судити.

Це бо в беззаконнях я зачатий,* і в гріхах родила мене мати моя.

Це бо істину полюбив єси,* невідоме і таємне мудрости своєї явив Ти мені.

Окропи мене іссопом, і очищуся,* обмий мене, і стану біліший від снігу.

Дай мені почути радість і веселість,* зрадіють кості сокрушені.

Відверни лице Твоє від гріхів моїх,* і всі беззаконня мої очисти.

Серце чисте утвори в мені, Боже,* і духа правого обнови в нутрі моєму.

Не відкинь мене від лиця Твого,* і Духа Твого Святого не відійми від мене.

Верни мені радість спасення Твого,* і духом владичним утверди мене.

Вкажу беззаконним дороги Твої,* і нечестиві до Тебе навернуться.

Ізбав мене від вини крови, Боже, Боже спасення мого,* і язик мій радісно прославить справедливість Твою.

Господи, губи мої відкрий,* і уста мої сповістять хвалу Твою.

Бо якби Ти жертви захотів, дав би я,* та всепалення не миле Тобі.

Жертва Богові – дух сокрушений,* серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить.

Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон,* і нехай здвигнуться стіни єрусалимські.

Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення;* тоді положать на вівтар Твій тельців.

 

Псалом 90 на українській  мові

Хто живе під охороною Всевишнього,під покровом Бога небесного оселиться.
Скаже він Господеві:"Ти- заступник мій і пристановище моє,Бог мій,покладатиму надію на Нього!"
Бо він визволить тебе від сіті ловецької і від слова напасливого.
плечима своїми заступить тебе,і під крилами його перебуватимеш у надії  .Бронею оточить тебе істина Його.
Не убоїшся страху нічного,ані стріли,що летить удень,
ані випадку,що приходить у темряві,ані напасти та біса південного.
Упаде біля тебе тисяча  і десять тисяч праворуч тебе,та до тебе не наблизиться.
Очима твоїми тільки дивитися будеш,і відплату для грішників видітимеш,
бо ти сказав:"Господи,Ти надія моя"і Всевишнього обрав за пристановище своє.
Не прийде до тебе злеє і слабість до оселі твоєї не наблизиться,
бо ангелам своїм він звелить про тебе,зберегти тебе на всіх путях твоїх.
На руках вони понесуть тебе,щоб не спотикнувся ти об камінь ногу твою.
На гаспида й василиска наступиш і потопчеш льва і змія.
"Бо він на мене надію поклав,і я врятую його,охороню його,бо він пізнав імя моє".
"Взиватиме він до мене,і я вислухаю його  ,з ним я буду в журбі,я визволю його,і прославлю його.
Довготою днів обдарую його і явлю йому спасення моє".