Дорогі друзі!Сайт зроблений для Вас,щоб Він помагав Вам жити на землі як на небі.Це трохи великі витрати для моєї сім'ї. Надіюсь комусь інформація на україномовному сайті(християнських дуже мало) стала корисною і підтримає мене в витратах по обслуговуванню сайту.Номер моєї карточки
в Приватбанку 4731 2191 0982 6648 в Укрсіббанку 5169 3075 0714 1187 у Райффайзен Банк Аваль 5375 9800 9002 5189 Р. Ростислав Євгенович. Дякую!!!

 

 

Psalm 51 на польській мові

Zmiłuj się Boże nade mną,

zmiłuj się Boże nade mną

w ogromie swej miłości zgładź moją nieprawość

obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego

uznaję bowiem nieprawość moją

a grzech mój jest zawsze przede mną

urodziłem się obciążony winą

i jako grzesznika poczęła mnie matka

przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem

i uczyniłem co złe jest w Twoich oczach

dlatego okazujesz się sprawiedliwy

w Twoich wyrokach i prawy w swoim sądzie

oczyść mnie hizopem a stanę się czysty

obmyj mnie a nad śnieg wybieleję

spraw bym odczuł radość i wesele

rozradują się kości, które skruszyłeś

odwróć swój wzrok od moich grzechów

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów we mnie moc ducha

nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi Świętego Ducha Twego

przywróć mi radość z Twojego zbawienia

i odnów we mnie ducha ofiarnego

będę błądzących nauczał dróg Twoich

i wrócą do Ciebie grzesznicy

uwolnij mnie od krwi, Boże mój zbawco

język mój będzie sławić Twoją sprawiedliwość

Panie, otwórz wargi moje

a usta moje będą głosić Twoją chwałę

ofiarą bowiem Ty się nie radujesz

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz

moją ofiarą dla Boga jest duch skruszony

pokornym sercem Ty, o Boże nie wzgardzisz

okaż Syjonowi łaskę swej miłości

odbuduj mury Jeruzalem

okaż Syjonowi łaskę swej miłości

odbuduj mury Jeruzalem

zmiłuj się Boże nade mną

zmiłuj się Boże nade mną

zmiłuj się Boże nade mną

zmiłuj się w swoim miłosierdziu

zmiłuj się w swoim miłosierdziu

zmiłuj się w swoim miłosierdziu

 


Psalm 91 на польській мові
 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *

i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą, *

Boże mój, któremu ufam".

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *

i od słowa niosącego zgubę.

Okryje cię swoimi piórami, †

pod Jego skrzydła się schronisz; *

wierność Jego jest puklerzem i tarczą.

Nie ulękniesz się strachu nocnego *

ani strzały za dnia lecącej,

Ani zarazy skradającej się w mroku, *

ani moru niszczącego w południe.

A choćby tysiąc padło u boku twego †

i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *

ciebie to nie spotka. *

Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *

zapłatę daną grzesznikom.

Bo Pan jest twoją ucieczką, *

za obrońcę wziąłeś Najwyższego.

Nie przystąpi do ciebie niedola, *

a cios nie dosięgnie twojego namiotu,

Bo rozkazał swoim aniołom, *

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Będą cię nosili na rękach, *

abyś stopy nie uraził o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *

a lwa i smoka podepczesz.

"Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *

osłonię go, bo poznał moje imię.

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †

i będę z nim w utrapieniu, *

wyzwolę go i sławą obdarzę.

Nasycę go długim życiem *

i ukażę mu moje zbawienie".

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Псалом 50 на російський напрямок

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое.

Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. 

Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворйих; яко да оправдишися во словесéх Твоих, и победиши, внегда судити Ти.

Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гресéх роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси.

Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смирéнныя.

Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Не отвéржи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя.

Научу беззаконныя путéм Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровéй, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей.

Господи, устнé мои отвéрзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотéл еси жéртвы, дал бых убо: всесожжéния не благоволиши.

Жертва Богу дух сокрушéн; сердце сокрушéнно и смирéнно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволéнием Твоим Сиона, и да созиждутся стéны Иерусалимския.

Тогда благоволиши жертву правды, возношéние и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Псалом 90 на російський напрямок
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.

Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя,† и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.

Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща,† и тма одесную тебе, к тебе же не приближится,

обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему,

яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.

Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его †: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Псалом 50 Молитовний псалтир українська
Помилуй мене,Боже,з великої ласки твоєї,та з безмежности милосердя твого згладь беззаконня моє.
Особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене.
Бо беззаконня моє я знаю і гріх мій повсякчас передо мною.
Проти тебе єдиного я згрішив і лукаве перед тобою вчинив я,отже,оправданий був би ти в словах твоїх та переміг би,коли б судитися тобі.
Бо ось у беззаконнях зачатий я,і в гріхах породила мене мати моя.
Ось ти істину полюбив єси,невідоме й таємне мудрости своєї явив ти мені.
Покропиш мене ісопом,і очищуся,обмиєш мене,і стану від снігу біліший.
Радість та веселість даси мені почути і зрадіють кості упокорені.
Відверни лице твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої.
Серце чисте утвори в мені,Боже,і духа праведного віднови у нутрі моєму.
Не відкинь мене від лиця твого і Духа твого Святого не відійми від мене.
Поверни мені радість спасення твого і духом могутнім укріпи мене.
Навчатиму беззаконих путів твоїх,і безбожнії до тебе навернуться.
Визволь мене від крови,Боже,Боже спасення мого,язик мій радісно славитиме правду твою.
Відкриєш,Господи,уста мої,і уста мої повідають хвалу твою.
Бо,коли б жертви бажав ти,дав би я,цілопалення тобі не любі.
Жертва Богові - дух сокрушений,серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує.
Ущаслив,Господи,ласкою своєю Сіон і хай збудовані будуть стіни єрусалимські.
Тоді уподобаєш собі жертву правди:приношення та цілопалення,-тоді положать на вівтар твій тельців.

Псалом 50 молитвослов
Помилуй мене, Боже, з великої милости твоєї,* і багатством щедрот твоїх очисти мене з беззаконня мого.

Обмий мене повнотою з беззаконня мого,* і від гріха мого очисти мене.

Бо беззаконня моє я знаю,* і гріх мій є завжди передо мною.

Проти тебе єдиного я згрішив* і перед тобою зло вчинив;

То й правий ти в словах твоїх* і переможеш, коли будеш судити.

Це бо в беззаконнях я зачатий,* і в гріхах породила мене мати моя.

Це бо істину полюбив єси,* невідоме й таємне мудрости своєї явив ти мені.

Окропи мене іссопом, і очищуся,* обмий мене, і стану біліший від снігу.

Дай мені відчути радість і веселість,* зрадіють кості сокрушені.

Відверни лице твоє від гріхів моїх,* і всі беззаконня мої очисти.

Серце чисте створи в мені, Боже,* і духа правого обнови в нутрі моєму.

Не відкинь мене від лиця твого,* і Духа твого Святого не відійми від мене.

Поверни мені радість спасіння твого,* і духом владичним утверди мене.

Вкажу беззаконним дороги твої,* і нечестиві до тебе навернуться.

Визволь мене від вини крови, Боже, Боже спасіння мого,* і язик мій радісно прославить справедливість твою.

Господи, губи мої відкрий,* і уста мої сповістять хвалу твою.

Бо якби ти жертви захотів, дав би я,* та всепалення не миле тобі.

Жертва Богові – дух сокрушений,* серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить.

Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон,* і нехай відбудуються стіни єрусалимські.

Тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення;* тоді покладуть на вівтар твій тельців.

Псалом 50 студити монахині

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй,* і по множиству  щедрот твоїх очисти беззаконня моє.

Найпаче обмий з беззаконня мого,* і від гріха мого очисти мене.

Бо беззаконня моє я знаю,* і гріх мій є завжди передо мною.

Проти Тебе єдиного я згрішив* і перед Тобою зло вчинив;

То й правий Ти в словах Твоїх* і переможеш, коли будеш судити.

Це бо в беззаконнях я зачатий,* і в гріхах родила мене мати моя.

Це бо істину полюбив єси,* невідоме і таємне мудрости своєї явив Ти мені.

Окропи мене іссопом, і очищуся,* обмий мене, і стану біліший від снігу.

Дай мені почути радість і веселість,* зрадіють кості сокрушені.

Відверни лице Твоє від гріхів моїх,* і всі беззаконня мої очисти.

Серце чисте утвори в мені, Боже,* і духа правого обнови в нутрі моєму.

Не відкинь мене від лиця Твого,* і Духа Твого Святого не відійми від мене.

Верни мені радість спасення Твого,* і духом владичним утверди мене.

Вкажу беззаконним дороги Твої,* і нечестиві до Тебе навернуться.

Ізбав мене від вини крови, Боже, Боже спасення мого,* і язик мій радісно прославить справедливість Твою.

Господи, губи мої відкрий,* і уста мої сповістять хвалу Твою.

Бо якби Ти жертви захотів, дав би я,* та всепалення не миле Тобі.

Жертва Богові – дух сокрушений,* серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить.

Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон,* і нехай здвигнуться стіни єрусалимські.

Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення;* тоді положать на вівтар Твій тельців.

Псалом 90 на українській молитовний псалтир

Хто живе під охороною Всевишнього,під покровом Бога небесного оселиться.
Скаже він Господеві:"Ти- заступник мій і пристановище моє,Бог мій,покладатиму надію на Нього!"
Бо він визволить тебе від сіті ловецької і від слова напасливого.
плечима своїми заступить тебе,і під крилами його перебуватимеш у надії † .Бронею оточить тебе істина Його.
Не убоїшся страху нічного,ані стріли,що летить удень,
ані випадку,що приходить у темряві,ані напасти та біса південного.
Упаде біля тебе тисяча † і десять тисяч праворуч тебе,та до тебе не наблизиться.
Очима твоїми тільки дивитися будеш,і відплату для грішників видітимеш,
бо ти сказав:"Господи,Ти надія моя"і Всевишнього обрав за пристановище своє.
Не прийде до тебе злеє і слабість до оселі твоєї не наблизиться,
бо ангелам своїм він звелить про тебе,зберегти тебе на всіх путях твоїх.
На руках вони понесуть тебе,щоб не спотикнувся ти об камінь ногу твою.
На гаспида й василиска наступиш і потопчеш льва і змія.
"Бо він на мене надію поклав,і я врятую його,охороню його,бо він пізнав імя моє".
"Взиватиме він до мене,і я вислухаю його † ,з ним я буду в журбі,я визволю його,і прославлю його.
Довготою днів обдарую його і явлю йому спасення моє".

PSALM 51 На німецькій мові

Gott, * sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.
Wasche mich rein von meiner Missetat, und reinige mich von meiner Sünde;
denn * ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde ist immer vor mir.
An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, * auf daß du recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest.
Siehe, * ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.
Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund.
Entsündige mich mit * Ysop, daß ich rein werde; wasche mich, + daß ich schneeweiß werde.
Laß mich hören Freude und Wonne, daß die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. *
Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, und tilge alle meine Missetat.
Schaffe in mir, Gott, ein * reines Herz, und gib mir einen + neuen, beständigen Geist.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.
Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus.
Ich will die Übertreter deine Wege lehren, daß sich die Sünder zu dir bekehren.
Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, daß meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme.
Herr, tu meine Lippen auf, daß mein Mund deinen Ruhm verkündige.
Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. *
Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. *
Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem.
Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer; dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern.

PSALM 91 На німецькій мові

 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 2. der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 3. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz. 4. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 5. daß du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 6. vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittage verderbt. 7. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. 8. Ja, du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. 9. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. 10. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 12. daß sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 13. Auf Löwen und Ottern wirst du gehen und treten auf junge Löwen und Drachen. 14. “Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 15. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 16. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.

 

 

 

Псалом 50 на церковнословянській українській мові

Помилуй мя, Боже, по велицій милости Твоєй. 
І по множеству щедрот Твоіх, очисти беззаконіє моє. 
Найпаче омий мя от беззаконія моєго, і от гріха моєго очисти мя. 
Яко беззаконіє моє аз знаю, і гріх мой предо мною єсть вину. 
Тебі Єдиному согріших і лукавоє пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесіх Твоіх, и побідиши внегда судити Ти. 
Се бо в беззаконііх зачат єсмь, і в грісіх роди мя мати моя. 
Се бо істину возлюбил єси, безвістная і тайная премудрости Твоєя явил ми єси. 
Окропиши мя іссопом, і очищуся, омиєши мя, і паче снєга убілюся. Слуху моєму даси радость і веселіє, возрадуются кости смиренния. Отврати лице Твоє от гріх моіх, і вся беззаконія моя очисти. 
Сердце чисто созижди во мні, Боже, і дух прав обнови в утробі моєй. Не отвержи мене от лица Твоєго, і Духа Твоєго Святаго не отими от мене. 
Воздаждь ми радость спасенія Твоєго, і Духом владичним утверди мя. 
Научу беззакония путем Твоїм, і нечестивіі к Тебі обратятся. 
Ізбави мя от кровей, Боже, Боже спасенія моєго, возрадуется язик мой правді Твоєй. 
Господи, устні мої отверзеши, і уста моя возвістят хвалу Твою. 
Яко аще би восхотіл єси жертви, дал бих убо: всесожженія не благоволиши. 
Жертва Богу дух сокрушен: сердца сокрушенна і смиренна Бог не уничижит. 
Ублажи, Господи, благоволенієм Твоім Сіона, і да созиждутся стіни Єрусалимскія. 
Тоді благоволиши жертву правди, возношеніє і всесожегаємая: тогда возложат на олтар Твой телци.